This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

Обществен съвет

С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към всяка детска градина се създава обществен съвет. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и за граждански контрол на управлението й.Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца от съответната институция. Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано от директора на детската градина. На събранието се определя броят на представителите на родителите и се избират и резервни членове на обществения съвет. Председателят на обществения съвет се избира от членовете му. Членовете на обществения съвет се определят за срок не по-дълъг от три години. Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната година.

Въз основа на резултатите от гласуване за представители на родителите в Общественият съвет към ДГ „Вълшебство” са избрани:

1. Мая Михайлова Костова - председател

2. Христина Георгиева Илиева - член

3. Мария Иванова Димитрова - член

4. Мариела Вескова Попова - член

5. Ивета Димитрова Трънкова - член

Финансиращ орган:

1. Иванка Иванова Джурова - началник предучилищно образование в Община Лясковец

Резервни членове:

1. Силвия Димитрова Цветкова

2. Виолета Петрова Генова

3. Валентина Христова Йорданова

 

© 2017-2019 Детска градина „Вълшебство” с. Драгижево